Днес Българската народна банка (БНБ) публикува доклад с резултатите на българските банки от Прегледа на качеството на активите (ПКА) и Стрес теста (СТ)* на българската банкова система В петък управителят на БНБ Димитър Радев потвърди, че резултатите са задоволителни. Проверките бяха направени и обобщени от независимите консултанти и обобщени от международната консултантска компания Делойт.

Стрес тестът беше проведен през юли 2016 г. с цел да се оцени устойчивостта на банките в България за поемане на шокове от хипотетични негативни финансови и макроикономически развития.

Основните изводи след прегледа са, че банковата система в България остава добре капитализирана, след отразяване на резултатите от ПКА. Капиталовото съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (основният капитал) е 18.9%, значително над регулаторния минимум от 4.5%. Резултатите на отделните банки показват, че капиталовата адекватност на всяка една банка остава над задължителния регулаторен минимум.

Резултатите от Стрес теста потвърждават силната капиталова позиция и устойчивостта на потенциални шокове на банковата система. Индивидуалните резултати са различни за отделните банки и не се предвижда да се сравняват с предварително зададени прагови стойности.

Проверката показват, че някои от банките ще трябва да поддържат наличните си капиталови буфери, докато други ще трябва да възстановят покритието на капиталовите си буфери, вземайки предвид корекциите в резултат на прегледа на качеството на активите. Необходимост от корекции е има при: Първа инвестиционна банка, Банка Пиреос, Инвестбанк и Токудабанк.

ПКА и СТ обхванаха всичките 22 банки в страната, лицензирани от БНБ, с изключение на 6-те клона на чуждестранни банки, функциониращи в България . Прегледът на качеството на активите включваше 9 работни блока и се проведе в периода 15 февруари – 30 юни 2016 г. Обект на прегледа бяха активи на обща стойност 84.2 милиарда лева към 31 декември 2015 г., или 96% от банковата система. Прегледани бяха над 3 400 индивидуални кредитни досиета, чиято равностойност е 21.6 милиарда лева или 75% от портфейлите корпоративни кредити и големите кредити за малки и средни предприятия на банките.

Прегледът на качеството на активите отчита необходимост от корекции  в отчетната стойност на банковите активи в общ размер от 665 милиона лева, или 1.3% от рисково-претеглените активи. Оценката на счетоводното въздействие на тези корекции с цел отразяването им във финансовите отчети на банките за 2016 г., следва да отчете нетния приход и обезценките в банките към 30 юни 2016 г., както и всички свързани с капитала развития и мерки през цялата година. Тези корекции следва да бъдат потвърдени от одиторска проверка в съответствие със счетоводните принципи на Международните стандарти за финансово отчитане.

Следната таблица съдържа обобщена информация за капиталовите буфери, нетните корекции вследствие на ПКА и мерките за укрепване на капитала в банките, очаквани до 30 юни 2017 г. Банките, от които се очаква да укрепят допълнителните си капиталови буфери, вече представиха подробни планове на управление „Банков надзор“ в БНБ.

*СТ се базира на капитал и рисково претеглени активи, коригирани в резултат от прегледа на качеството на активите. При него бяха приложени два макроикономически сценария с хоризонт от 3 години, до 2018 г.: 1) основен сценарий, съответстващ на прогнозата на БНБ от март 2016 г., и 2) неблагоприятен сценарий, който представлява симулация на правдоподобни, но малко вероятни хипотетични тенденции. Резултатите от Стрес теста се основават на хипотетични сценарии и не водят до преки корекции на капитала. Независимо от това, тези резултати ще бъдат включени в процеса на надзорен преглед и оценка и капиталовото планиране на банките.

Индивидуалните резултати за всяка банка може да прочетете тук.

Целият доклад може да прочетете тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *