Европейската комисия (ЕК) завърши оценката на 16-те проекта на бюджетни планове за 2016 г., които държавите от еврозоната представиха до 15 октомври.

Кипър и Гърция не представиха проекти на бюджетни планове, тъй като те прилагат програми за икономически реформи, а Португалия не представи план в рамките на срока, определен от законодателството на ЕС. 

Комисията също така е изготвила доклади за България, Дания и Финландия, в които анализира критерия за дефицита, а в случая на Финландия – критерия за дълга.

Оценката за България показва, че критериите за дефицита и дълга, посочени в Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) са спазени. Държавният дълг остава под 60% от брутния вътрешен продукт (БВП). Дефицитът на сектор „Държавно управление“ в страната е достигнал 5.8% от БВП през 2014 г., което е над целта от 3% от БВП, но Комисията смята, че превишаването на целта може да се определи като извънредно и временно по смисъла на Пакта за стабилност и растеж, тъй като се очаква дефицитът на сектор „Държавно управление“ да намалее до 2.8% от БВП през 2015 г. и превишаването се дължи на необичайно събитие извън контрола на правителството, свързано със статистическото прекласифициране на Фонда за гарантиране на влоговете.


Със становищата Комисията оценява дали проектите на бюджетни планове за следващата година са в съответствие с разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж (ПСР). За нито един проект на бюджетен план за 2016 г. не са били установени сериозни несъответствия. За няколко от тях обаче Комисията смята, че планираните бюджетни корекции изостават или има риск да изостанат от изискванията, заложени в ПСР.

Освен за анализите на отделните държави ЕК използва бюджетните планове на държавите членки, за да извърши оценка на бюджетната ситуация и фискалната позиция в еврозоната като цяло.

След като спадна значително от 2.4% от БВП през 2014 г. до 1.9% през 2015 г., общият бюджетен дефицит на 16-те страни от еврозоната, които представиха проекти на бюджетни планове, би трябвало да се понижи до 1.7% от БВП през 2016 г. според техните проекти на бюджетни планове. Тези прогнози съвпадат с есенната икономическа прогноза на ЕК за намаляване на съвкупния бюджетен дефицит до 1.7% през следващата година.

Що се отнася до съотношението на дълг към БВП, въз основа на проектите на бюджетни планове, се очаква съотношението да се понижи слабо от 91.1% през 2015 г. до малко под 90% от БВП през 2016 година.  


ЕК оценява проектите на бюджетни планове за трета поредна година. Становищата се основават на т. нар. пакет от два законодателни акта, който влезе в сила през май 2013 г. Неговата цел е да се повиши ефективността на координацията на икономическите и бюджетните политики в еврозоната. Съгласно законодателството на ЕС всички държави от еврозоната, които не изпълняват програми за икономически реформи, трябва да представят пред Европейската комисия и Еврогрупата своите проекти на бюджетни планове до 15 октомври всяка година.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *