Накратко приоритетите на ГЕРБ и Обединени патриоти за следващите четири години.

По отношение на Външната политика, управляващите ще се ръководят от „прагматично следване на националния интерес и недопускане на намеса във вътрешните работи на страната ни“, както и „отстояване законните интереси на българите зад граница“.

Правителството ще се придържа към мнението против фрагментиране на Европейския съюз и ще работи за присъединяване на България към Шенген.

Краткосрочна, но важна цел е българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година да бъде успешно и да спомогне за утвърждаване на позициите на страната в общността. Приоритет на ЕС трябва да бъде спирането на мигрантския поток, идващ от морските и сухопътни граници с Турция. Управляващите подкрепят и радикална реформа в Дъблинския регламент.

По отношение на Регионалната политика ще се работи за подобряване на пътната инфраструктура, както и въвеждане на по-справедлив модел на плащане за използване на пътната мрежа (електронни винетки, тол такси).

На следващо място е завършването на реформата във ВиК сектора и по-силна държавна политика за слабо развитите региони, за да се намали неравенството между отделните региони на страната.

Правителството ще продължи Националната програма за енергийна ефективност, в чиито обхват ще бъдат включени тухлени многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.

По отношение на Социалната политика, коалиционните партньори ще работят за достигане на БВП от 120 млрд. лв. в рамките на мандата и гарантират минимална работна заплата от 650 лв. и средна работна заплата от 1500 лв.

Социалните помощи ще бъдат обвързани със заетост, което означава, че всички в трудоспособна възраст, които получават помощи, че трябва да се включат в заетостта, например чрез обществено полезен труд. Ще бъдат приети и мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции.

По отношение на Обществения ред и сигурност, ще се води политика за недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци. Ще бъдат приети закони за частната охранителна дейност и доброволчеството.

По отношение на Финансовата система, кабинетът ще се стреми към изпълнение на всички критерии за влизане в еврозоната. Данъчните ставки на преките данъци ще бъдат запазени, както и ставките и прагът за регистрация по ДДС. Борба със сивата икономика, стремеж към балансиран бюджет и устойчив ръст на доходите са сред останалите приоритети по това перо.

По отношение на управлението на средствата от ЕС, основни цели са унифициране на системите за управление на оперативните програми, намаляване на бюрокрацията при кандидатстване по европроекти и по-лесен достъп до информация за финансиране по ОП.

По отношение на сектор Отбрана, е предвидено увеличаване на разходите за отбрана до 2% от БВП до края на управленския мандат. Други цели са попълване на резерва на въоръжените сили и подобряване на мобилизационните способности на страната, както и активно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и други неправителствени организации за патриотичното възпитание на младежта и съхраняването на традициите на българската армия. Управляващите ще увеличат и участието на въоръжените сили за по-ефективна защита на населението при бедствия и аварии и ще се разширят възможностите за доброволна военна служба.

По отношение на сектор Правосъдие, продължава се със съдебната реформа. Ще бъде приет нов антикорупционен закон, както и нов Наказателен кодекс.

ГЕРБ и Обединени патриоти поемат отговорност до края на 2018 година да бъдат изпълнени 17-те препоръки от 10-годишния доклад по Механизма за сътрудничество и оценка.

По отношение на сектор Образование, целта е образованието да стане стратегически национален приоритет. В управленската програма се предвижда увеличаване на инвестициите в сферата, както и промяна на делегираните бюджети от 2018 година. Планира се удвояване на учителските заплати до края на мандата. Други важни приоритети са развитието на професионалното образование в партньорство с бизнеса, повече спорт в училище и по-добра система на оценяване.

По отношение на Здравеопазването, се планира поетапна демонополизация на Националната здравноосигурителна каса.

По отношение на Културната сфера, главна цел е приемането на национална стратегия за развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм.

По отношение на Околната среда, коалиционните партньори ще работят за модернизация и обновление за здравословна околна среда. Изпълнение на инфраструктурни мерки за управление на риска от наводнения. Национална програма в областта на водите, насочена към осигуряване на чиста питейна вода и пречиствателни съоръжения в по-малките населени места. Водеща цел също е подобряването на качеството на въздуха в населените места, а също и опазване на природните ресурси.

По отношение на Земеделието, ще се стимулира развитието на ефективно поливно земеделие. Ще бъде довършена системата за борба с градушките. Ще бъдат въведени нови схеми за държавна подкрепа и за максимално усвояване на европейските средства. Планира се приемане на нов Закон за храните и ще се цели намаляване използването на дървесина от зрелите гори.

По отношение на сектор Транспорт, приоритет е модернизиране и подобряване сигурността на транспортната инфраструктура, вкл. и ЖП инфраструктурата.

По отношение на Икономиката, са откроени два основни проблема – административната тежест пред бизнеса и липсата на развит капиталов пазар, върху които ще се работи усилено. Също така ще се осигури подкрепа за развитието на икономически зони, чрез мерки за насърчаване на инвестициите.

По отношение на Енергетиката, основна цел е осигуряване на енергийна сигурност чрез собствен добив (ще продължи проучването на Черно море) и чрез изграждане на интерконектори между България и съседните страни. Други важни моменти са пълната либерализация на пазара на ток и газ и продължаване на дейностите по удължаване на живота на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“.

По отношение на Туризма, приоритет е утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация и влизането ни в топ 5 на туристическите дестинации в Югоизточна Европа.

По отношение на сферата на Младежда и спорта, са предвидени законодателни промени, регламентиращи цялостна реформа на българския спорт, реализиране на програма за реконструкция, модернизация и цялостно изграждане на спортната база в българските училища. Подобряване на качеството на спортната инфраструктура, като съвместно с общините се изграждат многофункционални спортни площадки и съоръжения.

Снимка: Пресцентър на ГЕРБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *