В няколко годишни доклада, които бяха приети днес, Европейската комисия анализира доколко страните от Западните Балкани и Турция са подготвени да изпълнят изискванията за членство в ЕС и посочва какво е необходимо да се направи за преодоляване на оставащите предизвикателства.

Регионът беше засегнат тежко от бежанската криза. Турция предоставя значителна подкрепа на повече от 2 милиона сирийски бежанци, намиращи се на нейната територия. От началото на годината през Западните Балкани, и по-специално през бившата югославска република Македония и Сърбия, са преминали транзитно огромен брой граждани на трети страни. Повече от всякога предизвикателството, което представлява миграцията, е причина за по-активно сътрудничество със страните, обхванати от разширяването, като ЕС предоставя значителна подкрепа за тази цел.

В стратегията си относно разширяването Комисията потвърждава силния акцент, който се поставя върху основните принципи в процеса на присъединяване. Като ключови приоритети се запазват основни въпроси от областите на правовата държава, основните права, укрепването на демократичните институции, в това число реформата на публичната администрация, както и икономическото развитие и конкурентоспособността.

Наблюдава се напредък, особено при приемането на необходимото законодателство и създаването на нужните административни структури. В по-общ план обаче много често няма ефективно прилагане.

Що се отнася до принципа на правовата държава, съдебните системи не са достатъчно независими, ефикасни и подотчетни. Продължават да са необходими сериозни усилия в борбата с организираната престъпност и корупцията, по-специално за постигането на резултати при разследванията, наказателните преследвания и окончателните присъди. Основните права често са залегнали до голяма степен в законодателството, но все още са налице недостатъци във връзка с тяхното зачитане на практика.

Гарантирането на свободата на изразяване представлява особено предизвикателство, като в редица страни развитията в тази сфера са в отрицателна посока.

Повечето страни са изправени пред сериозни предизвикателства, що се отнася до икономическото управление и конкурентоспособността.

Комисията обръща специално внимание на регионалното сътрудничество, както и на стимулирането на регионалното икономическо развитие и свързаността. В тази област беше постигнат съществен напредък, по-конкретно посредством Берлинския процес и Групата на шестте от Западните Балкани.

Действащата програма за разширяване обхваща страните от Западните Балкани и Турция. Преговорите за присъединяване с Турция започнаха през 2005 г., но напредват бавно. Преговорите за присъединяване с Черна гора са в ход от 2012 г., а със Сърбия — от 2014 г. Процесът на присъединяване към ЕС, воден с бившата югославска република Македония — страна кандидатка от 2005 г., продължава да се намира в задънена улица. Албания получи статут на страна кандидатка през 2014 г. и работи по редица ключови приоритети, преди Комисията да може да препоръча започване на преговори за присъединяване. През юни влезе в сила и Споразумение за стабилизиране и асоцииране (ССА) с Босна и Херцеговина, а през октомври ССА беше подписано с Косово.

Тази година ЕК въведе по-строг подход към извършваните от нея оценки на основните принципи и свързаните с тях глави от достиженията на правото на ЕС. Освен че се докладва за напредъка, се обръща много по-голямо внимание на това доколко страните са подготвени да поемат задълженията, произтичащи от членството. Същевременно докладите съдържат още по-ясни насоки за това какви действия се очакват от страните в краткосрочен и дългосрочен план. Използват се хармонизирани таблици за оценка, като по този начин се увеличава съпоставимостта между страните и процесът на присъединяване става по-прозрачен. Това ще улесни извършването на по-голям контрол върху реформите от всички заинтересовани страни.

Действащата програма за разширяване обхваща страните от Западните Балкани и Турция. Преговорите за присъединяване с Турция започнаха през 2005 г., но напредват бавно. Преговорите за присъединяване с Черна гора са в ход от 2012 г., а със Сърбия — от 2014 г. Процесът на присъединяване към ЕС, воден с бившата югославска република Македония — страна кандидатка от 2005 г., продължава да се намира в задънена улица. Албания получи статут на страна кандидатка през 2014 г. и работи по редица ключови приоритети, преди Комисията да може да препоръча започване на преговори за присъединяване. През юни влезе в сила и Споразумение за стабилизиране и асоцииране (ССА) с Босна и Херцеговина. През октомври 2015 г. беше подписано ССА с Косово.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *